Подаци о пројекту
 
   
Пројекат: 179078
   
Руководилац: Богољуб Шијаковић
   
НИО: Православни богословски факултет у Београду
   
Назив пројекта:  Српска теологија у 20. веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савремена перспектива
   
Кључнe речи: " Српска црквена просвета, српска теологија, европска теологија, теолошке дисциплине"
   
Апстракт: " Као део теоријског саморазумевања, односно критичког процењивања српске теолошке мисли у перспективи њеног историјског и савременог развоја, треба предузети истраживање утицаја и учинака који су на њу извршили или врше шири европски процеси на плану духовности, науке и културе – нарочито с обзиром на њихову рецепцију код Срба, али и с обзиром на повратна деловања српске теолошке мисли на европски духовни контекст. На тај начин приоритет се даје развоју европских и универзалних перспектива српске теологије и фундаменталних проблема, стремљења и аспеката теолошких дисциплина, које тако успостављају научно и историјски саморефлектован развојно-самокритички однос: како међу собом и према другим сродним дисциплинама, тако и према њиховом европском исходишту. Испитивање фундаменталних претпоставки теолошких дисциплина треба да покаже начине, степен успешности и проблеме конституисања систематског теолошког мишљења с обзиром на проблем идентитета, епистемолошког статуса и позитивног друштвеног вредновања духовно-верских аспеката знања, али и однос конститутивних слојева православне духовности и мисли, у смислу развојних перспектива, према ширем европском духовно-верском и теолошко-научном контексту, укључујући друге хришћанске конфесије, као и друге вере, што јесте један од важних аспеката планираних истраживања."